จำนวนข้อมูลพืชจำแนกตามลักษณะวิสัย
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืช (ประเภท)
ข้อมูลจำแนกตามลักษณะวงศ์
ลำดับ ชื่อวงศ์ จำนวน
1 ARACEAE 4
2 ARECACEAE 3
3 MYRSINACEAE 2
4 MORACEAE 2
5 EUPHORBIACEAE 2
6 POLYPODIACEAE 2
7 ORCHIDACEAE 2
8 MIMOSACEAE 2
9 THYMELAEACEAE 1
10 ZINGBERACEAE 1